Gracious Fair Lady, The

A air in the key of G
Also known as An Fhinne-bhean mhodhamhuil
Abc Source
X:19 T:Gracious Fair Lady, The T:An Fhinne-bhean mhodhamhuil R:air H:Song air from the Goodman Manuscripts (1860s) Z:id:hn-air-19 M:C L:1/8 K:G GA | B2B2 c2BA | Bdef g2fg | dcAG GABc | d6 GA | B2B2 c2BA | Bdef g2fg | efde BdAB | G6 :| |: G2 | g2fg a2d2 | egfa gfed | B2AG GABc | d6 GA | B2B2 c2BA | Bdef g2fg | efde BdAB | G6 :|
midi player